X

1.    Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä                          Talous ja Nuoret TAT ry (myöhemmin TAT)
Y-Tunnus                                     0202391-9
Osoite                                           Eteläranta 10, 00130 Helsinki
Puhelin                                         040 776 9040
Yhteyshenkilö                             Viivi Ali-Löytty

2.    Rekisterin nimi

Talous ja Nuoret TAT ry:n viestinnän ja markkinoinin tietosuojaseloste.

3.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn ja säilytyksen perusteena on TATin palveluihin liittyvä viestintä ja markkinointi sekä asiakkaiden että sidosryhmien informointi ja asiakassuhteiden hoito.

4.    Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterin henkilötiedot koostuvat TATin uutiskirje-, asiakaslehti- ja materiaalitilausten tilaajista, sidosryhmien yhteyshenkilöistä sekä TATin tilaisuuksiin ja tapahtumiin osallistuneista henkilöistä.

Käsittelemme rekisterissä seuraavia henkilötietoja

5.    Henkilötiedon säilytysaika

Asiakasrekisteri säilytetään niin kauan kuin asiakkuus- tai yhteistyösuhde on voimassa, ellei henkilö pyydä tietojensa poistamista. Asiakassuhteen jälkeen tietoja säilytetään ainoastaan lain tai sopimuksen velvoittamissa rajoissa tai kun markkinointitoiminta vaatii, ellei henkilö pyydä tietojensa poistamista. Mikäli tieto ei ole enää tarpeen tai se on vanhentunut, tieto poistetaan. Tietojen ajantasaisuutta ja tarpeellisuutta katselmoidaan säännöllisin välein ja mikäli säilytykselle ei enää ole perustetta, tiedot poistetaan ja tuhotaan.

Asiakasrekisterien tietosisällöt lisätään pitkäaikaisissa asiakassuhteissa ja yhteistyökumppanuuksissa TATin asiakkuuksienhallintajärjestelmään asiakkaan erillisellä suostumuksella. Uutiskirjetilaukset lisätään TATin uutiskirjepalveluun.

6.    Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita ja sidosryhmiä koskevat tiedot saadaan tapaamisten, uutiskirjetilausten, sopimusten ja tapahtumien yhteydessä. Potentiaalisten asiakkaiden tiedot saadaan myynnin, tapahtumien tai muun kontaktin yhteydessä. Näistä tiedoista tallennetaan ainoastaan niiden potentiaalisten asiakkaiden tiedot, jotka ovat antaneet markkinointi- tai yhteydenottoluvan.

7.    Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

TATin tapahtumien, koulutusten tai kokousten asiakasrekistereitä ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tästä poikkeuksena on kuitenkin TATin asiakkuuksienhallintajärjestelmä sekä uutiskirjepalvelu, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Asiakastietoja voidaan siirtää tänne henkilötietolain sallimissa rajoissa. TAT on varmistanut näiden järjestelmien riittävän tietosuojan tason sopimuksin tai muutoin henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Yhteistyökumppanit ja alihankkijat voivat käsitellä asiakasrekisterien henkilötietoja vain TATin pyynnöstä suoritettavia asiakassuhteen hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä varten. TAT varmistaa aina, että yhteistyökumppanit eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

8.    Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään ja niitä käsitellään järjestelmissä ja rekistereissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Järjestelmät sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain määritellyt oikeudet omaavat henkilöt. Pääsy rekisteriin myönnetään vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää järjestelmiin ja asiakastietokantoihin pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja kirjautumisia valvotaan. Paperiset dokumentit säilytetään lukituissa kaapeissa tai arkistoituna arkistoholviin.

9.    Rekisteröidyn oikeudet

TAT takaa rekisteröidyille kaikki heille lain mukaan kuuluvat oikeudet henkilötietonsa käsittelyn suhteen. Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

Rekisteröidyn tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntö TATille kirjallisesti tämän tietosuojaselosteen mukaisesti osoitteeseen tietosuoja@tat.fi. Voimme pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Rekisterinpitäjänä vastaamme rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa ellemme erikseen muuta ilmoita.

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus Suomen valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalain säädännön mukaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Postiosoite:                                  PL 800, 00521 Helsinki
Käyntiosoite:                               Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
Vaihde:                                         029 56 66700
Sähköposti:                                  tietosuoja@om.fi