X

Tietosuojaseloste

1.    Rekisterinpitäjä

Rekisterinpitäjä       Talous ja Nuoret TAT ry (myöhemmin TAT)
Y-Tunnus                  0202391-9
Osoite                         Eteläranta 10, 00150 Helsinki
Puhelin                      050 372 1869
Yhteyshenkilö           Sanna Heino

 

2.    Rekisterin nimi

Talous ja Nuoret TAT ry:n kokous-, tapahtuma- ja koulutustuotannon tietosuojaseloste.

3.    Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on tapahtumiin, koulutuksiin ja kokousiin liittyvä suora viestintä (osallistujien informointi) sekä tilajärjestelyiden ja tarjoilujen optimointi. Lisäksi asiakastietoja hyödynnetään TATin muiden palveluiden viestinnässä ja markkinoinnissa.

4.    Rekisterin tietosisältö

Asiakasrekisterin henkilötiedot koostuvat TATin järjestämien tapahtumien, koulutusten sekä kokousten ilmoittautumistiedoista. Käsittelemme rekisterissä työntekijöidemme ja asiakkaidemme seuraavia henkilötietoja

5.    Henkilötiedon säilytysaika

Asiakasrekisteri säilytetään kokouksen, koulutuksen tai tapahtuman ajan sekä kuukausi sen päättymisen jälkeen. Poikkeuksena on tilaisuudet, joiden osallistujatietojen säilytysaikaa määritellään laissa.

Asiakasrekisterien tietosisällöt (pois lukien erityisruokavaliot) lisätään kokouksen, koulutuksen tai tapahtuman jälkeen TATin asiakkuuksienhallintajärjestelmään asiakkaan suostumuksella.

Asiakassuhteen päättymisen jälkeen tietoja säilytetään markkinointitarkoituksia varten, ellei henkilö pyydä tietojen poistamista.

Tietojen ajantasaisuutta ja tarpeellisuutta katselmoidaan säännöllisin välein. Vanhentuneet tai tarpeettomat tiedot poistetaan.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

6.    Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaita ja työntekijöitä koskevat tiedot saadaan kokous-, koulutus- tai tapahtumailmoittautumisista. Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään erikseen lupa asiakastietojen tallentamiseen jatkomarkkinointia ja -viestintää varten.

7.    Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

TATin tapahtumien, koulutusten tai kokousten asiakasrekistereitä ei luovuteta kolmansille osapuolille eikä tietoja siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tästä poikkeuksena on kuitenkin TATin asiakkuuksienhallintajärjestelmä, jonka palvelimet sijaitsevat Yhdysvalloissa. Asiakastietoja voidaan siirtää tänne henkilötietolain sallimissa rajoissa. TAT on varmistanut järjestelmän riittävän tietosuojan tason sopimuksin tai muutoin henkilötietolain edellyttämällä tavalla.

Yhteistyökumppanit ja alihankkijat voivat käsitellä asiakasrekisterien henkilötietoja vain TATin pyynnöstä suoritettavia asiakassuhteen hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä varten. TAT varmistaa aina, että yhteistyökumppanit eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.

8.    Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot kerätään ja niitä käsitellään järjestelmissä ja rekistereissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisin keinoin suojattuja. Järjestelmät sijaitsevat lukituissa ja vartioiduissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi vain määritellyt oikeudet omaavat henkilöt. Pääsy rekisteriin myönnetään vain sellaisilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää järjestelmiin ja asiakastietokantoihin pääkäyttäjän myöntämää käyttäjätunnusta. Pääkäyttäjä määrittää myös käyttäjille myönnettävän käyttöoikeustason. Sovelluksen käynnistäminen edellyttää henkilökohtaista salasanaa. Rekisterin käyttöä ja kirjautumisia valvotaan. Paperiset dokumentit säilytetään lukituissa kaapeissa tai arkistoituna arkistoholviin.

9.    Rekisteröidyn oikeudet

TAT takaa rekisteröidyille kaikki heille lain mukaan kuuluvat oikeudet henkilötietonsa käsittelyn suhteen. Rekisteröidyllä on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti, milloin tahansa:

Rekisteröidyn tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntönsä kirjallisesti TATille tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. TAT voi pyytää rekisteröityä tarkentamaan pyyntöä kirjallisesti ja varmentamaan henkilöllisyyden ennen pyynnön käsittelemistä. TAT voi kieltäytyä pyynnön toteuttamisesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella. Rekisterinpitäjänä TAT vastaa rekisteröidylle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa ellemme erikseen muuta ilmoita.

Rekisteröidyllä on myös aina oikeus tehdä valitus Suomen valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsenvaltion valvontaviranomaiselle siellä missä asuinpaikka tai työpaikka sijaitsee, mikäli katsoo, että TAT ei ole käsitellyt henkilötietoja soveltuvan tietosuojalain säädännön mukaisesti.

Tietosuojavaltuutetun toimisto

Postiosoite:                                 PL 800, 00521 Helsinki
Käyntiosoite:                              Ratapihantie 9, 6. krs. 00520 Helsinki
Vaihde:                                        029 56 66700
Sähköposti:                                 tietosuoja@om.fi