X
 1. Registerhållare

Registerhållare                          Ekonomi och ungdom TAT rf (senare TAT)
FO-Nummer                                     0202391-9
Adress                                           Södra kajen 10, 00130 Helsingfors
Telefon                                        +358 (0)50 372 1869
Kontaktperson                             Sanna Heino

 1. Registrets namn

Ekonomi och ungdom TAT rf:s webbsidas besöksregister.

 1. Rättsliga grunder och ändamål för behandlingen av personuppgifter

Registrets avsedda användning är att garantera föreningens webbsidors säkerhet. Data som fås (IP-adress) används bara vid felsituationer eller vid utredning av dataintrång.

Behandlingen är grundat på berättigat intresse.

 1. Grunden för berättigat intresse

Allmän nätsäkerhet och -kultur. Registerhållarens berättigade intresse till att behandla personuppgifter som samlas in och används grundar sig på friheten att utöva sitt levebröd.

 1. Kategorier av personuppgifterna i fråga

IP-adress, besökstid och besökta sidor.

 1. Mottagare och grupper av mottagare

Begränsad och auktoriserad personal hos företaget som tillhandahåller webbsidornas underhållsserver.

 1. Registrets datainnehåll

Personregistret innehåller följande data:

 1. Datakällor i enlighet med reglerna

Uppgifterna fås från kunden från besök på organisationens webbsidor.

 1. Personuppgifternas lagringstid

Uppgifterna raderas aldrig separat.

 1. Uppgifternas överlåtelse och överföring utanför EU eller EES i enlighet med reglerna

Informationen i registret är endast tillgänglig för föreningen, med undantag för när man använder en extern tjänsteleverantör och i detta fall för deras användning. Uppgifter överlåtes inte utanför föreningen eller till användning av dess samarbetspartner, förutom i samband med dataintrång och motsvarande.

Personuppgifter flyttas inte utanför Europeiska Unionen om det inte är nödvändigt för att försäkra föreningens eller dess samarbetspartners tekniska genomförande.

 1. Principer för registrets säkerhet

Endast vissa anställda i föreningen och de företag som verkar för dess räkning har rätt att använda webbhotellets server. Varje definierad användare har ett eget personligt användarnamn och lösenord. Systemet är skyddat med brandmurar som skyddar från kontakter
som kommer utifrån systemet. I skyddet och behandlingen av registrets uppgifter följs datasäkerhetslagens föreskrifter och principer, myndigheternas bestämmelser samt goda databehandlingsmetoder.

 1. Kakor

Vi använder kakor (”cookies”) på våra sidor. En kaka är en liten textfil som skickas och lagras på användarens dator. Kakor skadar inte användarens datorer eller filer. Det primära syftet med att använda kakor är att förbättra och anpassa besökarens användarupplevelse samt att analysera och förbättra sidans funktionalitet och innehåll.

Informationen som samlas med hjälp av kakorna kan också utnyttjas genom att fokusera kommunikation och marknadsföring samt genom att optimera marknadsföringsåtgärder. Besökaren kan inte identifieras endast med hjälp av kakorna. Informationen som samlats med kakorna kan ändå kopplats till uppgifter som möjligtvis fåtts i andra sammanhang, till exempel om användaren fyller i ett formulär på våra sidor.

Med hjälp av kakor samlar vi in följande uppgifter:

Dina rättigheter

En användare som besöker våra sidor har när som helst möjlighet att blockera kakornas användning genom att ändra sin webbläsares inställningar. De flesta webbläsarna möjliggör bortkopplingen av kak-funktionen och raderingen av redan lagrade kakor. Sidornas funktionalitet kan påverkas om man blockerar användningen av kakor.

Google Analytics

Sidorna samlar användningsstatistik till Google Analytics-tjänsten, vars ändamål är sidans uppföljning, utveckling och marknadsföringens planering. Man kan inte identifiera en enskild användares eller persons uppgifter från data som samlas in.

Dessutom har sidan en insamling gällande målgrupps- och ämnesområdesdata (Google Analytics Demographics) i bruk, med vilken bl.a. användarens ålder, kön och användarens ämnesområden lagras. Inställningar relaterade till den här informationsinsamlingen kan du ändra på ditt eget Google-konto på adressen https://www.google.com/settings/ads

Om du vill kan du koppla bort Google Analytics spårning med en plugin till webbläsaren Chrome.

 1. Den registrerades rättigheter

Rätt till inspektion: Den registrerade har rätt att inspektera vilka uppgifter som finns om honom eller henne i registret. Inspektionsbegäran ska göras skriftligt genom att kontakta föreningen (tietosuoja(a)tat.fi) eller registrets kontaktperson på finska eller engelska. Inspektionsbegäran måste skrivas under. Den registrerade har rätt att förbjuda sina uppgifters behandling och överlämning gällande direktreklam, distansförsäljning, direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökning genom att kontakta företagets kundservicepunkt.

Rätt att flytta uppgifter från ett system till ett annat: Den registrerade har rätt att flytta sina egna uppgifter från ett system till ett annat. Flyttbegäran kan riktas till registrets kontaktperson.

Rätt att kräva uppgifternas korrigering: Personuppgifter som är felaktiga, onödiga, bristande eller föråldrade i syftet för behandling måste rättas, raderas eller kompletteras. En korrigeringsbegäran ska göras med en personligt underskriven skriftlig begäran till föreningen (tietosuoja(a)tat.fi) eller personregistrets upprätthållare. I begäran ska man definiera vilka uppgifter man kräver ska korrigeras och på vilken grund. Korrigeringen utförs utan fördröjning. Att felet har korrigerats meddelas till den som gett de felaktiga uppgifterna eller till den till vilken felaktiga uppgifter har utlämnats. Om korrigeringsbegäran vägras ger registrets ansvarsperson ett skriftligt intyg där orsakerna till att korrigeringsbegäran vägrats framkommer. Den vederbörande kan ta vägran till dataombudsmannen för lösning.

Rätt till begränsning: Den registrerade har rätt att begära att databehandlingen begränsas t.ex. om personuppgifterna i registret är felaktiga. Kontakta registrets ansvarsperson.

Rätt till invändning: Den registrerade har rätt att begära ut personuppgifter som berör honom eller henne samt rätt att begära personuppgifternas korrigering eller radering. Begäran kan riktas till registrets kontaktperson. Om du verkar som företagets eller organisationens kontaktperson kan dina uppgifter inte raderas vid den här tidpunkten.

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten: Om du anser att det i behandlingen, av dig berörande personuppgifter, har brutits datasäkerhetsföreskrifter, har du rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten. Du kan också framföra klagomål i den medlemsstat där du har fast bostad eller arbetsplats.

Den nationella tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter är:

Dataombudsmannens byrå
PB 800
Bangårdsvägen 9
00521 Helsingfors

tel. 029 566 6700
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

 1. Andra rättigheter relaterade till personuppgifter

Den registrerade har rätt att förbjuda att sina uppgifter överlåts till eller behandlas för direktreklam och annan marknadsföring, kräva att sina uppgifter anonymiseras i tillämpliga situationer samt rätt att bli helt glömd.