X
 1. Registerhållare

Registerhållare                          Ekonomi och ungdom TAT rf (senare TAT)
FO-Nummer                               0202391-9
Adress                                           Södra kajen 10, 00130 Helsingfors
Telefon                                        +358 (0)50 372 1869
Kontaktperson                            Sanna Heino

 1. Registrets namn

Ekonomi och ungdom TAT rf:s prospekt och potentiella kunder.

 1. Rättsliga grunder och ändamål för behandlingen av personuppgifter

Registrets avsedda användning är föreningens verksamhet, öppnandet av nya kundförhållanden och partnerskap och kommunikation i relation till dessa. Insamlad data används för att skapa och upprätthålla kundrelationer samt till föreningens andra operativa behov.

Behandlingen är grundad på berättigat intresse.

 1. Grunden för berättigat intresse

Skapande av kundrelationer, förhandlingar och andra aktiviteter relaterade till föreningens verksamhet. Registerhållarens berättigade intresse till att behandla personuppgifter som samlas in och används grundar sig på direktmarknadsföringsbehov och friheten att utöva sitt levebröd.

Direktmarknadsföring är ett berättigat intresse i enlighet med EU:s dataskyddsförordning.

 1. Kategorier av personuppgifterna i fråga

Namn, representerad organisation, kontaktuppgifter

 1. Mottagare och grupper av mottagare

Registerhållarens personal samt outsourcingpartners (ekonomiadministration, marknadsföring, datahantering) i tillämpliga situationer.

 1. Registrets datainnehåll

Personregistret innehåller följande information:

 1. Datakällor i enlighet med reglerna

Uppgifterna fås från mottagen e-post, visitkort, telefon eller fysisk kontakt från kunden. Uppgifterna kan också fås från andra intressentgrupper t.ex. via masskommunikation,
marknadsföring, www-sidornas kontaktformulären eller motsvarande.

Uppgifterna överlåtes inte utanför föreningen eller till användning för dess samarbetspartner, förutom i ärenden gällande kreditansökan, indrivning eller fakturering samt när det krävs enligt lag. Personuppgifter flyttas inte utanför Europeiska Unionen om det inte är nödvändigt för att försäkra företagets eller dess samarbetspartners tekniska genomförande. Den registrerades personuppgifter förstörs på användarens förfrågan om inte lagsättningen, kundförhållandets hanterbarhet, öppna fakturor eller indrivningsåtgärder förhindrar uppgifternas borttagning.

 1. Personuppgifternas lagringstid

Personuppgifter lagras 10 år från slutet av kontakten.

 1. Uppgifternas överlåtelse och överföring utanför EU eller EES i enlighet med reglerna

Kundregistrets uppgifter står endast i föreningens bruk, förutom vid användning av en extern tjänsteleverantör antingen för att producera mervärdestjänster eller för att stöda kreditbeslut. Uppgifterna överlåtes inte utanför föreningen eller till användning för dess samarbetspartner, förutom i ärenden gällande kreditansökan, indrivning eller fakturering samt när det krävs enligt lag. Den registrerades personuppgifter förstörs på användarens förfrågan om inte lagsättningen, öppna fakturor eller indrivningsåtgärder förhindrar uppgifternas borttagning.

Personuppgifter flyttas inte utanför Europeiska Unionen om det inte är nödvändigt för att försäkra föreningens eller dess samarbetspartners tekniska genomförande.

 1. Principer för registrets säkerhet

Manuellt material: Dokument som innehåller kunduppgifter och måste behandlas manuellt (t.ex. utskrivna e-postar eller deras bilagor, utskrivna webbformulär eller motsvarande), förvaras i låsta och brandsäkra förvaringsutrymmen efter förhanteringen. Endast arbetare som i förväg definierats och underskrivit sekretessförbindelser har rätt att behandla manuellt lagrade kunduppgifter. I beskyddandet och behandlandet av registrets uppgifter följs datasäkerhetslagens föreskrifter och principer, myndigheternas bestämmelser samt goda databehandlingsmetoder.

Digitalt material: Endast definierad personal hos föreningen och som räknas till dess nummer har rätt att använda och upprätthålla kundregistret och dess data. Varje definierad användare har ett eget personligt användarnamn och lösenord. Varje användare har underskrivit en sekretessförbindelse. Systemet är skyddat med brandmurar som skyddar från kontakter som kommer utifrån systemet. I beskyddandet och behandlandet av registrets uppgifter följs datasäkerhetslagens föreskrifter och principer, myndigheternas bestämmelser samt goda databehandlingsmetoder.

 1. Kakor

Vi använder kakor (”cookies”) på våra sidor. En kaka är en liten textfil som skickas och lagras på användarens dator. Kakor skadar inte användarens datorer eller filer. Det primära syftet med att använda kakor är att förbättra och anpassa besökarens användarupplevelse samt att analysera och förbättra sidans funktionalitet och innehåll.

Informationen som samlas med hjälp av kakorna kan också utnyttjas genom att fokusera kommunikation och marknadsföring samt genom att optimera marknadsföringsåtgärder. Besökaren kan inte identifieras endast med hjälp av kakorna. Informationen som samlats med kakorna kan ändå kopplats till uppgifter som möjligtvis fåtts i andra sammanhang, till exempel om användaren fyller i ett formulär på våra sidor.

Med hjälp av kakor samlar vi in följande data:

Dina rättigheter

En användare som besöker våra sidor har när som helst möjlighet att blockera kakornas användning genom att ändra sin webbläsares inställningar. De flesta webbläsarna möjliggör bortkopplingen av kak-funktionen och raderingen av redan lagrade kakor. Sidornas funktionalitet kan påverkas om man blockerar användningen av kakor.

Google Analytics

Sidorna samlar användningsstatistik till Google Analytics-tjänsten, vars ändamål är sidans uppföljning, utveckling och marknadsföringens planering. Man kan inte identifiera en enskild användares eller persons uppgifter från data som samlas in.

Dessutom har sidan en insamling gällande målgrupps- och ämnesområdesdata (Google Analytics Demographics) i bruk, med vilken bl.a. användarens ålder, kön och användarens ämnesområden lagras. Inställningar relaterade till den här informationsinsamlingen kan du ändra på ditt eget Google-konto på adressen https://www.google.com/settings/ads

Om du vill kan du koppla bort Google Analytics spårning med en plugin till webbläsaren Chrome.

 1. Den registrerades rättigheter

Rätt till inspektion: Den registrerade har rätt att inspektera vilka uppgifter som finns om honom eller henne i registret. Inspektionsbegäran skall göras skriftligt genom att kontakta föreningen (tietosuoja(a)tat.fi) eller registrets kontaktperson på finska eller engelska. Inspektionsbegäran måste skrivas under. Den registrerade har rätt att förbjuda sina uppgifters behandling och överlämning gällande direktreklam, distansförsäljning, direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökning genom att kontakta företagets kundservicepunkt.

Rätt att flytta uppgifter från ett system till ett annat: Den registrerade har rätt att flytta sina egna uppgifter från ett system till ett annat. Flyttbegäran kan riktas till registrets kontaktperson.

Rätt att kräva uppgifternas korrigering: Personuppgifter som är felaktiga, onödiga, bristande eller föråldrade i syftet för behandling måste rättas, raderas eller kompletteras. En korrigeringsbegäran skall göras med en själv underskriven skriftlig begäran till föreningen (tietosuoja(a)tat.fi) eller personregistrets upprätthållare. I begäran ska man definiera vilka uppgifter man kräver ska korrigeras och på vilken grund. Korrigeringen utförs utan fördröjning. Att felet har korrigerats meddelas till den som gett de felaktiga uppgifterna eller till den till vilken felaktiga uppgifter har utlämnats. Om korrigeringsbegäran vägras ger registrets ansvarsperson ett skriftligt intyg där orsakerna till att korrigeringsbegäran vägrats framkommer. Den vederbörande kan ta vägran till dataombudsmannen för lösning.

Rätt till begränsning: Den registrerade har rätt att begära att databehandlingen begränsas t.ex. om personuppgifterna i registret är felaktiga. Kontakta registrets ansvarsperson.

Rätt till invändning: Den registrerade har rätt att begära personuppgifter som berör honom samt rätt att begära personuppgifternas korrigering eller radering. Begäran kan riktas till registrets kontaktperson. I det fall att du verkar som företagets eller organisationens kontaktperson kan dina uppgifter inte raderas vid den här tidpunkten.

Rätt att klaga hos tillsynsmyndigheten: Om du anser att det i behandlingen, av dig berörda personuppgifter, har brutits mot datasäkerhetsföreskrifter, har du rätt att framföra klagomål till tillsynsmyndigheten. Du kan också framföra ett klagomål i den medlemsstat där du har fast bostad eller arbetsplats.

Den nationella tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter är:

Dataombudsmannens byrå
PB 800
Bangårdsvägen 9
00521 Helsingfors

tel. 029 566 6700
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

 1. Andra rättigheter relaterade till personuppgifter

Den registrerade har rätt att förbjuda att uppgifter överlåts till eller behandlas för direktreklam och annan marknadsföring, kräva att uppgifter anonymiseras i tillämpliga situationer samt rätt att bli helt glömd.