X
 1. Registerhållare

Registerhållare                          Ekonomi och ungdom TAT rf (senare TAT)
FO-Nummer                                     0202391-9
Adress                                           Södra kajen 10, 00130 Helsingfors
Telefon                                        +358 (0)50 372 1869
Kontaktperson                             Sanna Heino

 1. Registrets namn

Ekonomi och ungdom TAT rf:s nyhetsbrevs register.

 1. Rättsliga grunder och ändamål för behandlingen av personuppgifter

Registrets avsedda användning är att möjliggöra TAT:s epostkommunikation och -marknadsföring.

Uppgifter som fås (e-postadress samt möjligt framkommande kontaktuppgifter och andra personuppgifter i själva meddelandena och i deras bifogade filer) används för kundförhållandenas skapande, upprätthållande samt för föreningens andra kommunikativa behov.

Behandlingen är grundat på berättigat intresse.

 1. Grunden för berättigat intresse

Kommunikation med kunder, intressentgrupper och potentiella kunder, marknadsföring och försäljning. Registerhållarens berättigade intresse till att behandla personuppgifter som samlas in och används grundar sig på direktmarknadsföringsbehov och friheten att utöva sitt levebröd. Direktmarknadsföring är ett berättigat intresse i enlighet med EU:s dataskyddsförordning

 1. Kategorier av personuppgifterna i fråga

Namn, representerad organisation, e-postadress

 1. Mottagare och grupper av mottagare

Registerhållarens personal samt outsourcingpartner (ekonomiadministration) i tillämpliga fall samt kommunikationsparter.

 1. Samtycke

Behandlingen grundar sig på berättigat intresse.

 1. Registrets datainnehåll

Personregistret innehåller följande uppgifter:

 1. Datakällor i enlighet med reglerna

Uppgifter fås från kunden själv, CRM, nyhetsbrevets beställning samt från offentliga informationskällor. Uppgifter kan också fås från andra intressentgrupper t.ex. via masskommunikation, kommunikationsgrupper, framåtstyrning eller dylika kommunikativa situationer. Uppgifter överlåts endast till den externa tjänsteproducentens system för nyhetsbrev. Det är enkelt för personer på listan att radera sig själv från systemet.

 1. Personuppgifternas lagringstid

Uppgifterna lagras högst 10 år.

 1. Uppgifternas överlåtelse och överföring utanför EU eller EES i enlighet med reglerna

Nyhetsbrevets registeruppgifter är endast för föreningens användning, förutom vid användning av en extern tjänsteleverantör som levererar verktyget för nyhetsbrev. Uppgifterna överlåtes inte utanför föreningen eller till användning för dess samarbetspartner, förutom för att möjliggöra tjänsternas marknadsföring. Den registrerades personuppgifter förstörs på användarens begäran
i verktyget för nyhetsbrev.

Personuppgifter flyttas inte utanför Europeiska Unionen om det inte är nödvändigt för att försäkra föreningens eller dess samarbetspartners tekniska genomförande.

 1. Principer för registrets säkerhet

Manuellt material: Dokument som innehåller kunduppgifter och måste behandlas manuellt (t.ex. utskrivna e-postar eller deras bilagor), förvaras i låsta och brandsäkra förvaringsutrymmen efter förhanteringen. Endast anställda som i förväg definierats och underskrivit sekretessförbindelser har rätt att behandla manuellt lagrade kunduppgifter.

Digitalt material: Endast definierad personal hos föreningen har rätt att använda systemet för nyhetsbrev och att upprätthålla dess information. Varje definierad användare har ett eget personligt användarnamn och lösenord.

 1. Kakor

Vi använder kakor (”cookies”) på våra sidor. En kaka är en liten textfil som skickas och lagras på användarens dator. Kakor skadar inte användarens datorer eller filer. Det primära syftet med att använda kakor är att förbättra och anpassa besökarens användarupplevelse samt att analysera och förbättra sidans funktionalitet och innehåll.

Informationen som samlas med hjälp av kakorna kan också utnyttjas genom att fokusera kommunikation och marknadsföring samt genom att optimera marknadsföringsåtgärder. Besökaren kan inte identifieras endast med hjälp av kakorna. Informationen som samlats med kakorna kan ändå kopplats till uppgifter som möjligtvis fåtts i andra sammanhang, till exempel om användaren fyller i ett formulär på våra sidor.

Med hjälp av kakor samlar vi in följande data:

Dina rättigheter

En användare som besöker våra sidor har när som helst möjlighet att blockera kakornas användning genom att ändra sin webbläsares inställningar. De flesta webbläsarna möjliggör bortkopplingen av kak-funktionen och raderingen av redan lagrade kakor. Sidornas funktionalitet kan påverkas om man blockerar användningen av kakor.

Google Analytics

Sidorna samlar användningsstatistik till Google Analytics-tjänsten, vars ändamål är sidans uppföljning, utveckling och marknadsföringens planering. Man kan inte identifiera en enskild användares eller persons uppgifter från data som samlas in.

Dessutom har sidan en insamling gällande målgrupps- och ämnesområdesdata (Google Analytics Demographics) i bruk, med vilken bl.a. användarens ålder, kön och användarens ämnesområden lagras. Inställningar relaterade till den här informationsinsamlingen kan du ändra på ditt eget Google-konto på adressen https://www.google.com/settings/ads

Om du vill kan du koppla bort Google Analytics spårning med en plugin till webbläsaren Chrome.

 1. Den registrerades rättigheter

Rätt till inspektion: Den registrerade har rätt att inspektera uppgifter som finns om honom eller henne i registret. Inspektionsbegäran skall göras skriftligt genom att kontakta föreningen (tietosuoja(a)tat.fi) eller registrets kontaktperson på finska eller engelska. Inspektionsbegäran måste skrivas under. Den registrerade har rätt att förbjuda sina uppgifters behandling och överlämning gällande direktreklam, distansförsäljning, direktmarknadsföring samt marknads- och opinionsundersökning genom att kontakta företagets kundservicepunkt.

Rätt att flytta uppgifter från ett system till ett annat: Den registrerade har rätt att flytta sina egna uppgifter från ett system till ett annat. Flyttbegäran kan riktas till registrets kontaktperson.

Rätt att kräva uppgifternas korrigering: Personuppgifter som är felaktiga, onödiga, bristande eller föråldrade i syftet för behandling måste rättas, raderas eller kompletteras. En korrigeringsbegäran ska göras med en personligt underskriven skriftlig begäran till föreningen (tietosuoja(a)tat.fi) eller personregistrets upprätthållare. I begäran ska man definiera vilka uppgifter man kräver ska korrigeras och på vilken grund. Korrigeringen utförs utan fördröjning. Att felet har korrigerats meddelas till den som gett de felaktiga uppgifterna eller till den till vilken felaktiga uppgifter har utlämnats. Om korrigeringsbegäran vägras ger registrets ansvarsperson ett skriftligt intyg där orsakerna till att korrigeringsbegäran vägrats framkommer. Den vederbörande kan ta vägran till dataombudsmannen för lösning.

Rätt till begränsning: Den registrerade har rätt att begära att databehandlingen begränsas t.ex. om personuppgifterna i registret är felaktiga. Kontakta registrets ansvarsperson.

Rätt till invändning: Den registrerade har rätt att begära ut personuppgifter som berör honom eller henne samt har rätt att begära personuppgifternas korrigering eller radering. Begäran kan riktas till registrets kontaktperson. Om du verkar som företagets eller organisationens kontaktperson kan dina uppgifter inte raderas vid den här tidpunkten.

Rätt att klaga till tillsynsmyndigheten: Om du anser att det i behandlingen, av dig berörande personuppgifter, har brutits mot datasäkerhetsföreskrifter, har du rätt att framföra ett klagomål till tillsynsmyndigheten. Du kan också framföra ett klagomål i den medlemsstat där du har fast bostad eller arbetsplats.

Den nationella tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter är:

Dataombudsmannens byrå
PB 800
Bangårdsvägen 9
00521 Helsingfors

tel. 029 566 6700
tietosuoja@om.fi
www.tietosuoja.fi

 1. Andra rättigheter relaterade till personuppgifter

Den registrerade har rätt att förbjuda att dennes uppgifter överlåts till eller behandlas för direktreklam och annan marknadsföring, kräva att uppgifter anonymiseras i tillämpliga situationer samt rätt att bli helt glömd.