X
  1. Registerhållare

Registerhållare                          Ekonomi och ungdom TAT rf (senare TAT)
FO-Nummer                                     0202391-9
Adress                                           Södra kajen 10, 00150 Helsingfors
Telefon                                        +358 (0)50 372 1869
Kontaktperson                             Sanna Heino

 

  1. Registrets namn

Ekonomi och ungdom TAT rf:s mötes-, evenemangs- och skolningsframställnings dataskyddsbeskrivning.

  1. Ändamål för behandlingen av personuppgifter

Grunden för behandlingen av personuppgifter är direkt kommunikation (informering till deltagarna) i relation till evenemang, skolningar och möten samt optimering av utrymmesarrangemang och servering. Dessutom utnyttjas kunduppgifterna i TAT:s övriga tjänsters kommunikation och marknadsföring.

  1. Registrets datainnehåll

Kundregistrets personuppgifter består av anmälningsuppgifter från evenemang, skolningar och möten ordnade av TAT. Vi behandlar följande personuppgifter från vår personal och våra kunder i registret

  1. Personuppgifternas lagringstid

Kundregistret bevaras under hela mötet, skolningen eller evenemanget samt en månad efter dess slut. Undantag är tillställningar där deltagaruppgifternas lagringstid är definierad i lagen.

Kundregistrens datainnehåll (förutom specialdieter) läggs med kundens godkännande efter mötet, skolningen eller evenemanget till TAT:s system för hantering av kundrelationer.

Efter kundförhållandet lagras uppgifterna för marknadsföringsändamål, om personen inte begär radering av uppgifterna.

Uppgifternas aktualitet och nödvändighet granskas med jämna mellanrum. Föråldrade och onödiga uppgifter raderas.

Uppgifterna används inte till automatiserad beslutsfattning eller till profilering.

  1. Datakällor i enlighet med reglerna

Uppgifter gällande kunder och personal fås från anmälningarna till möten, skolningar och evenemang. I samband med anmälan frågas särskilt lov om att få lagra kunduppgifterna för uppföljande marknadsföring och kommunikation.

  1. Uppgifternas överlåtelse och överföring utanför EU eller EES i enlighet med reglerna

TAT:s evenemangs, skolningars eller mötens kundregister överlåts inte till tredje parter och uppgifter överförs inte utanför EU eller EES.

Undantaget från det här är ändå TAT:s system för hantering av kundrelationer, som befinner sig i USA. Kunduppgifter kan överföras hit inom de gränser som är tillåtna enligt personuppgiftslagen. TAT har försäkrat att systemets datasäkerhetsnivå är tillräcklig med avtal eller andra sätt förutsatta av personuppgiftslagen.

Samarbetspartners och underleverantörer kan behandla kundregistrens personuppgifter endast på TAT:s begäran när de utför uppgifter relaterade till skötandet och upprätthållandet av kundförhållanden. TAT försäkrar sig alltid om att samarbetsparterna inte behandlar personuppgifter som skall flyttas, med något annat ändamål.

  1. Principer för registrets säkerhet

Uppgifterna samlas in och behandlas i system och register som är skyddade av brandmurar, lösenord och andra tekniska metoder. Systemen befinner sig i låsta och bevakade utrymmen och endast personer med definierade rättigheter har tillgång till uppgifterna. Tillgång till registret beviljas endast till sådana personer som behöver uppgifterna i fråga för att sköta sina arbetsuppgifter. Registrets användarrättigheter till systemen och kunddatabaserna förutsätter ett användarnamn beviljat av huvudanvändaren. Huvudanvändaren definierar också vilken nivå av användarrättigheter som beviljas till användaren. Det krävs ett personligt lösenord för att starta programmet. Registrets användning och inskrivningar bevakas. Dokument i pappersformat förvaras i låsta skåp eller arkiverade i ett arkivvalv.

  1. Den registrerades rättigheter

TAT garanterar den registrerade alla rättigheter att behandla sina personuppgifter som tillhör dem enligt lagen. Den registrerade har rätt i enlighet med den tillämpade dataskyddslagstiftningen att när som helst:

Den registrerade ska presentera sin begäran för att förverkliga den ovan nämnda rättigheten, skriftligt till TAT i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning. TAT kan begära att den registrerade specificerar sin begäran skriftligt och försäkrar sin identitet före behandlingen av begäran. TAT kan vägra att genomföra begäran på grunder som föreskrivs i tillämplig lag. Som registerhållare svarar TAT den registrerade inom den tidsram som anges i EU:s dataskyddsförordning, huvudsakligen inom en månad om vi inte separat meddelar annat.

Den registrerade har också alltid rätt att göra framföra klagomål till Finlands tillsynsmyndighet eller till den EU-medlemsstats tillsynsmyndighet där bostaden eller arbetsplatsen befinner sig, om den registrerade anser att TAT inte har behandlat personuppgifterna i enlighet med den tillämpliga datasäkerhetslagens föreskrifter.

Dataombudsmannens byrå

Adress:                                 PB 800, 00521 Helsingfors
Besöksadress:                              Bangårdsvägen 9, 6. vån. 00520 Helsingfors
Växel:                                        029 566 6700
E-post:                                 tietosuoja@om.fi